Badania lekarskie z zakresu
medycyny pracy
Profesjonalny sprzęt i odzież dla
ratownictwa
Kompleksowe usługi w dziedzinie
BHP i P.POŻ.

Oferta handlowa

Syntetyczny środek pianotwórczy PROTEKTOL SAT 10

PROTEKTOL SAT-10 jest wodnym roztworem zawierającym anionowe substancje powierzchniowo-czynne, rozpuszczalniki organiczne, stabilizatory piany, substancje obniżające temperaturę krzepnięcia oraz inhibitory korozji.

Zastosowanie:

Pianotwórczy środek gaśniczy PROTEKTOL SAT-10jest przeznaczony do zwalczania pożarów grupy A (ciał stałych) oraz grupy B (palnych cieczy niepolarnych). Z wodnych roztworów PROTEKTOL-u SAT-10 mogą być wytwarzane wszystkie rodzaje pian gaśniczych tj. ciężka, średnia i lekka.

PROTEKTOL SAT-10 może być również użyty jako środek zwilżający w stężeniach ok. 1,0%.
PROTEKTOL SAT-10 wykazuje odpowiednią skuteczność gaśniczą, zgodną z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/C-83603/20.

Produkt charakteryzuje się niską korozyjnością w stosunku do stali węglowej, mosiądzu i aluminium, poniżej kryteriów określonych dla wody wodociągowej. Odznacza się bardzo dobrą biodegradacją (rozkładem w środowisku naturalnym) – stosunek BZT20 / ChZT wynosi 80%.

Własności fizykochemiczne:                                                                   

postać: przezroczysta, jednorodna ciecz o barwie jasnożółtej

gęstość w temp. 20oC: 1,06 ± 0,02 g/cm3

wartość pH: 8,5 ± 0,5
lepkość w temp. 20oC:  4,5 mm2/s ± 10%

napięcie powierzchniowe 3% roztworu: 27,0 mN/m ± 10%

zawartość osadu:  max 0,1% obj.

temperatura krzepnięcia: -13oC ± 2oC

najniższa temperatura stosowania: -10oC

zalecana domieszka do wody (stężenie): 3% obj.

Własności pianotwórcze: 

liczba spienienia:  ≥ 8
wartość pięciominutowa piany: ≤10%
szybkość wykraplania piany:     

– wartość 25%:   ≥ 7 min

– wartość 50% (połówkowa):  ≥15 min

Wymagania jakościowe:

Wymagania jakościowe dla pianotwórczego środka gaśniczego PROTEKTOL SAT-10 są zgodne z Polską Normą PN-92/C-83603/20.

PROTEKTOL SAT-10 posiada certyfikat zgodności JC CNBOP nr 2032/2005.

Gwarancja:

Przy prawidłowym przechowywaniu (temp. od -10oC do 35oC, w odpowiednich pojemnikach) PROTEKTOL SAT-10 zachowuje swoje własności przez okres co najmniej 5 lat.

Instrukcja użytkowania  

 1. Do wytwarzania pian gaśniczych z wodnych roztworów PROTEKTOL-u SAT-10 można używać typowych urządzeń prądownic lub działek pianowych, wytwornic piany średniej oraz generatorów (agregatów) piany lekkiej.
 1. W celu uzyskania odpowiedniej jakości piany ciężkiej należy stosować 3%-owe stężenie środka pianotwórczego 
  w roztworze wodnym.
 1. PROTEKTOL SAT-10 charakteryzuje się niskim stopniem działania korozyjnego, tym niemniej, dla wyeliminowania ewentualnego wpływu produktów korozji (powstających przy dłuższym składowaniu) na własności produktu zaleca się stosowanie do magazynowania środka zbiorników i pojemników ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych. (PE, żywice poliestrowe na włóknie szklanym itp.).
 1. Po użyciu wszystkie elementy armatury, rurociągi i pompy powinny być przemyte wodą.
 1. Ze względu na silne własności pianotwórcze PROTEKTOL-u SAT-10 napełnianie zbiorników należy prowadzić powoli, aby nie doszło do tworzenia się piany. Końce przewodów (rur) doprowadzających środek do zbiorników powinny znajdować się poniżej lustra wody.
 1. PROTEKTOL SAT-10 jest odporny na mrozy do temperatury ok. -13oC. Celem uniknięcia wpływu niższej temperatury przy dłuższym przechowywaniu zbiorniki magazynowe powinny być odpowiednio zabezpieczone (izolacja termiczna, ogrzewane pomieszczenie magazynowe itp.).
 1. PROTEKTOL SAT-10 może być w zasadzie mieszany z podobnego typu syntetycznymi środkami gaśniczymi pianotwórczymi (np. Roteorem, Deteorem). W przypadku użycia zbiorników magazynowych zawierających uprzednio innego typu środki pianotwórcze (np. proteinowe) powinny one być starannie przepłukane wodą lub przeparowane.
 1. Zastosowane składniki surowcowe decydują, że PROTEKTOL SAT-10 nie stwarza zagrożenia dla użytkowników. Niewysoki odczyn alkaliczny (pH 8¸9) oraz obecność rozpuszczalników organicznych powoduje jednak, że produkt działa wysuszająco na skórę. W związku z powyższym oczy oraz skórę należy chronić stosując sprzęt ochrony osobistej: okulary, rękawice i buty robocze.
  W przypadku oblania PROTEKTOL-em SAT-10 należy zdjąć skażoną odzież, zmyć powierzchnię ciała obfitą ilością wody i wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.
 1. Zawarte w PROTEKTOL-u SAT-10 substancje powierzchniowo czynne charakteryzują się wysokim stopniem rozkładalności w ściekach.

Ćwiczenia straży pożarnej oraz inne próby z użyciem piany nie powinny jednak być przeprowadzane w obszarach, gdzie znajdują się publiczne i prywatne ujęcia wody pitnej. Ćwiczenia i pokazy powinny być prowadzone na utwardzonej powierzchni z odpływem do biologicznych oczyszczalni ścieków.

  Zapytaj o produkt

   * – Pola obowiązkowe do wypełnienia.

   Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.